WILHELMINA HECK, C. 1887
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov