LUISE HECK (1846-1924), C 1887
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov