CARL HECK (1859-1884), C. 1875
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov