MIKHAIL KULAKOV (1905-1993), c. 1938
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov