SOFIA WALTHER KULAKOV (1913-1942), c. 1938
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov