ROBERT BURSIAN, JR. (1889-1941), c. 1930
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov