NICKOLAI TIMASHEFF (1886-1970), c. 1960
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov