KARL ALEXANDER WILHELM HECK (1896-1997), c. 1960
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov