OSKAR WALTHER (1884-1941), c. 1935
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov