>

HERMANN ZEIDLER (1861-1940), c. 1930
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov