>

SOPHIA WALTHER ZEIDLER (1872-1961), c. 1935
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov