KARL ANTON WALTHER (1867-1919), c. 1918
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov