TARAS RUSAKOV (1926-1994), c. 1958
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov