IRINA WALTHER (STAVROVICH) RUSAKOV (1927-1970), c. 1958
Photo Courtesy: Arseniy Rusakov